farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

  1. seminář o Farních evangelizačních buňkách v ČR v Dolanech u Olomouce 2013

Fotogalerie

Záznamy přednášek ze semináře

Don Pigi Perini


Ve dnech 14. - 17. listopadu 2013 se v Dolanech u Olomouce konal první národní seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB). Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR a někteří také ze Slovenska.  
Velkou radostí byla přítomnost dvacítky kněží z různých koutů republiky i ze Slovenska. Seminář byl mimořádný přítomností otce Pigiho Perini, prezidenta mezinárodního koordinačního týmu, který se za posledních 25 let zasloužil o rozšíření FEB po celém světě. Na semináři přednášeli též další jeho spolupracovníci z Itálie. Seminář probíhal v domě Komunity Blahoslavenství, která má na starosti dolanskou farnost, v níž jsme s touto metodou začali před třemi lety. Začátky byly skromné, ale ovoce se postupně dostavilo. Dnes se farníci z Dolan a okolí schází v 8 buňkách, z nichž některé se budou i letos dělit.

Účelem tohoto semináře bylo na prvním místě představit metodu FEB kněžím a laikům z různých farností. Tento cíl se podařilo naplnit. Účastníci byli nejen osloveni, ale někteří kněží a laici odjížděli s touhou začít s Farními evangelizačními buňkami ve svých farnostech. Zatím se 5 farností připravuje na to, aby v letošním roce mohly FEB spustit.
Program semináře se skládal z přednášek vysvětlujících tuto metodu, ale také ze vstupů živých svědectví lidí, kteří skrze buňky prožili silné věci s Ježíšem buď osobně, nebo zažili Boží zásahy u lidí ve svém okolí. Důležitý byl též čas společně slavené liturgie, modlitby chval a adorace.


Povzbuzením pro účastníky byla i návštěva olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera hned první dopoledne. Krátkou promluvou ocenil tuto metodu jako jed en z možných účinných nástrojů evangelizace pro dnešní dobu a povzbudil přítomné v nasazení se pro evangelizaci. Podtrhl, jak je důležité to, o co se FEB snaží - oslovit a vtahovat do života farnosti hledající a ty, kteří se nachází na její periferii. 
 
 
 
 
 

Otec Pigi   Perini, ačkoli věkem stařec (už má přes 80 let), svým zápalem pro Ježíše a hlásání evangelia předčí kdejakého mladíka! Farníci v Dolanech mu pro jeho upřímný zápal odpustili i 40 minutové nedělní kázání, jehož obsah však dokázal nejenom sdělit informaci, že Církev existuje, aby evangelizovala, ale také proniknout srdce opravdovou naléhavostí této výzvy.

 

 

 

Na semináři jsme zažili radost, velmi silnou atmosféru modlitby, jednoty a také ochoty nechat se Pánem vést po nových cestách. Vnímali jsme velmi silně, že se tu otevírá něco nového, co ponese ovoce v celé naší církvi, že tento způsob evangelizace, který stojí na osobních vztazích s lidmi z našeho okolí, je přesně to, co odpovídá na přirozené touhy člověka dnešní doby. 

 

 

 

 

Pomáhá zakusit církev jako živé společenství, jehož je každý součástí a přirozeným způsobem začleňuje jednotlivce do velké rodiny farnosti. 

 

 

 

 

 

 

Vytváří ve farnosti ducha jednoty – umožňuje kontakt s pastýřem farnosti, přináší pocitsounáležitosti s rodinou farnosti a vtahuje do odpovědnosti a služby pro druhé, k intenzivní modlitbě a konkrétní lásce k lidem ve svém okolí, s kterými člověk sdílí svůj každodenní život.